ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຄັດແຍ້ງທີ່ດິນ

ປັດຈຸບັນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງສັງເກດຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄະດີກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຢູ່ ສານປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນນີ້, ການທີ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນຖືກຮ້ອງຟ້ອງໄປທີ່ສານປະຊາຊົນນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງລໍຖ້າ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງເປັນເວລາຍາວນານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາທີ່ດິນຕ້ອງປະກອບມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມນຳ. ສະນັ້ນ, ຈະເປັນການດີ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າທ່ານສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທຳນອກສານ ໂດຍການນຳໃຊ້ທີ່ປຶກສາກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ດິນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນນອກສານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

Ceiling for Social Security contributions raised

In line with the policy to adjust the maximum ceiling of the insurable earnings under the National Social Security Fund framework at five times the minimum wage set by the Government of Lao PDR and adjusted from time to time, as of 1 January 2017 the maximum ceiling of insurable earning has been raised from 2 million Kip to 4.5 million Kip.

The Lao PDR-Singapore Tax Treaty/DTA is Now Effective

In case you missed it, Singapore’s reputation as an attractive holding company location for investments into Lao PDR recently went up a notch: after being signed way back in February 2014, the long-awaited tax treaty/double taxation agreement between Lao PDR and Singapore (the “DTA”) became effective on 1 January 2017.

Arbitration in Lao PDR

Arion Legal recently contributed to the exclusive chapter on arbitration in Lao PDR in Respondek & Fan’s biennial Asia Arbitration Guide (AAG). The AAG is a free publication which covers a review of 21 jurisdictions across Asia on arbitration law, practice and institutions and is a quintessential guide for all cross-border investors seeking to understand alternative dispute resolution in the region.

Internal Regulations for Workplaces in Lao PDR

The Labour Law (2013) came into effect on 28 October 2014, repealing and replacing the previous Labour Law (2006) and introducing a number of significant changes relating to the basic rules of employment in Lao PDR. As the Labour Law is now well into its third year in force, we consider one of its more significant yet often overlooked legal requirements for employers in Lao PDR – internal regulations or “work rules” of the workplace for employees.